Devino membru ACES

Formular de adeziune

Pasul 1. Completează formularul
Pasul 2. Generează PDF
Pasul 3. Trimite-l semnat pe adresa aceshealth@gmail.com

    însușind pe deplin Statutul Asociației ACES, mă angajez să pun cunoștințele și aportul meu în muncă, ca membru al acesteia, pentru desfășurarea unor activități de interes profesional și să respect obligațiile prevăzute în statut, în hotărârile adoptate de către membrii Adunării generale, precum și în deciziile emise de către organele de conducere, începând cu data comunicării prezentei adeziuni președintelui Asociației ACES.


    ACORD DE PRELUCRATE A DATELOR PERSONALE

    În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) pus în aplicare prin Legea nr.190/2018, Asociația ACES cu sediul în Iași, intenționează să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu termenii și condițiile descrise mai jos și cu respectarea dispozițiilor legale.
    Prelucrarea datelor personale și/sau datelor personale cu caracter special pot fi accesate/prelucrate de președintele/înlocuitorul acestuia sau angajații Asociației, conform obiectivelor/scopului înființării acestei Asociație sau în legătură cu obligațiile/atribuțiile specifice stabilite prin acte interne.    declar prin prezenta că îmi exprim consimțământul expres și neechivoc ca Asociația prin structurile sau angajații săi, să acceseze/proceseze datele mele personale și/sau datele personale cu caracter special, în conformitate cu obligațiile/atribuțiile specifice sau obiectivului/scopului înființării, în calitate de membru activ/asociat al Asociației sau membru în organele de conducere a acesteia.